Mobil: 913 02 624
E-post: post@liveatte.no

 
 
 

Live Åtte gjev hjelp i heimane

Det som starta som ei avlastningsleilegheit for ei jente, har no blitt eit innovativt prosjekt for heimebasert hjelp.

I 2017 vart prosjektet utvida til å tilby heimebasert hjelp. I Nepal er det lite kunnskap om utviklingshemma. Ved å tilsetje folk som kan besøke folk i heimane sine kan fleire få hjelp, samstundes som mødrene får meir kunnskap, som dei igjen kan dele med andre familiemedlemer. Det er også kjekt for mødrene å sjå at nokon viser interesse for borna deira, noko som også kan gje status i familien og nabolag.

Pramila som administrerer avlastingsheimen, og Shila som både er fagperson, fysioterapeut, og som eig huset, er svært takksam for arbeidet Live Åtte har starta opp. Men i staden for å drifte eit heilt hus, meiner dei det er betre å gje avlastingshjelp direkte inn i heimane til folk.

Ifølgje hinduismen har menneska gjort noko gale i eit tidlegare liv om dei blir fødde med funksjonshemming. Mødrene må greie å ta seg av borna sine sjølv. Det kan vere vanskeleg å greie jobb (for å få inntekter) samstundes som dei skal passe funksjonshemma born. Dei utviklingshemma borna blir neglisjerte av andre familiemedlemer og får ikkje vere med i familieselskap. Det er vanskeleg å få noko hjelp frå staten, og mødrene uroar seg for kva som skal skje med barnet deira når dei sjølve fell ifrå.

Tre kvinner og ein mann utgjer no den heimebaserte styrken i Live Åtte.Til saman gjev dei hjelp til 10-12 familiar.